Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 270 150 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Renta a działalność gospodarcza

wtorek, 29 czerwca 2010 10:30
 

Bycie rencistą nie wyklucza prowadzenia własnej działalności gospodarczej. Orzeczenie o niezdolności do pracy nie zwalnia jednak od płacenia składek.

 

Obowiązek odprowadzania składek na ubezpieczenia społeczne ustawodawca nałożył na rencistów od początku stycznia 2008 r. Co bardzo ważne - obowiązek dotyczy osoby pobierające rentę z tytułu niezdolności do pracy. Stąd też każdy kto otrzymuje z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych tego typu świadczenie zobowiązany jest do opłacania zarówno składek emerytalnej i rentowej, jak i składki zdrowotnej. Dobrowolna pozostaje składka na ubezpieczenie chorobowe. Jej opłacania daje prawo do zasiłku chorobowego przysługującego za czas zwolnienia lekarskiego. Z racji orzeczenia o niezdolności do pracy, które to jest niezbędne do otrzymania renty, nie przysługują żadne ulgi w opłacaniu składek. Wyjątek istnieje w przypadku świadczeniobiorców, którzy pobierają niskie świadczenia i dodatkowo wykazują nieznaczne przychody. Jeżeli bowiem rencista otrzymuje świadczenie w wysokości nieprzekraczającej minimalnego wynagrodzenia obowiązującego w kraju i jednocześnie uzyskuje przychody z działalności gospodarczej poniżej 50 proc. najniższej emerytury, nie musi opłacać składki na ubezpieczenie zdrowotne. Nie oznacza to jednak, że taki rencista nie musi wskazywać w miesięcznych dokumentach rozliczeniowych podstawy wymiaru składki na ubezpieczenie zdrowotne. Wskazywać podstawę musi, ale w pozycję „wysokość składki" wpisuje „0". Oczywiście, mimo że rencista uzyskujący niskie przychody nie opłaca składki to jest objęty ubezpieczeniu zdrowotnym.


Każdy rencista pobierający świadczenie z tytułu niezdolności do pracy i jednocześnie prowadzący działalność gospodarczą musi też pamiętać o obowiązujących go progach przychodowych. I tak, jeżeli świadczeniobiorca osiągnie przychody powyżej 70 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 2321,50 zł) jego świadczenie będzie pomniejszone o kwotę tegoż przekroczenia. Jednak nie więcej niż o maksymalna kwotę zmniejszenia, która wynosi 488,67 zł. Z kolei w przypadku gdy rencista uzyska przychód powyżej 130 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie 4311,30 zł) jego świadczenie zostanie zawieszone. Przychody poniżej pierwszego z progów nie rzutują na pobierane świadczenie.  


Każdy świadczeniobiorca jest zobligowany do końca lutego każdego roku poinformować ZUS o przychodach osiągniętych w roku ubiegłym. 


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (1) | dodaj komentarz

Przeliczanie emerytury to nie tajemnica

poniedziałek, 21 czerwca 2010 10:01
 

Każdy kto przebywa na wcześniejszej emeryturze i posiada dodatkowy, minimum 30 miesięczny staż pracy może wystąpić o przeliczenie świadczenia. Mogą o to również wnioskować kobiety urodzone po 1948 r., które nie zgromadziły wskazanego stażu. Informacje o przeliczaniu świadczeń, wbrew opinii TVN 24 i TVN CNBC Biznes są informacjami w pełni dostępnymi publicznie. 

 

Dziennikarze informacyjnych stacji TVN zarzucili Zakładowi Ubezpieczeń Społecznych, że nie informuje swoich klientów o możliwości przeliczenia pobieranych już świadczeń. Ile jest w tym prawdy pokazuje rzeczywistość. Już od kilku lat w ramach różnego rodzaju akcji, również medialnych ZUS kolportuje szereg materiałów poradników dla seniorów. Można w nich znaleźć również informacje o sposobach na podwyższenie pobieranego świadczenia. Informacji tych udzielają również pracownicy sal obsługi klienta. Wiedzę w temacie przeliczeń można również posiąść wchodząc na stronę internetową Zakładu www.zus.pl. Widać jednak zdaniem dziennikarzy to za mało. Ich zdaniem Zakład powinien informować o możliwości przeliczania świadczeń listownie. Biorąc pod uwagę liczbę spraw, o których ZUS musiałby zdaniem dziennikarzy informować listownie, roczna liczba korespondencji wysyłanej przez Zakład mogłaby sięgnąć kilkudziesięciu milionów. Niedługo jednak dzięki wprowadzanym przez ZUS innowacjom każdy klient będzie miał dostęp do swoich danych zgromadzonych na indywidualnych kontach w ZUS za pośrednictwem Internetu. Drogą elektroniczną będzie mógł też zasięgnąć wszelkich niezbędnych informacji. 

 

Kto może przeliczyć emeryturę

 

O przeliczenie, a co za tym idzie podwyższenie swojego świadczenia w oparciu o dodatkowy staż pracy mogą się starać osoby, które urodziły się przed 1949 r. Wystarczy, że będąc już uprawnionymi do wcześniejszej emerytury przepracują minimum 30 miesięcy i osiągną powszechny wiek emerytalny, który w przypadku kobiet wynosi 60 lat, a w przypadku mężczyzn - 65 lat. Po spełnieniu tych warunków należy złożyć wniosek do najbliższej placówki Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Przeliczając emeryturę Zakład przeliczy zarówno jej część socjalną, jak i stażową. Część socjalna, która stanowi 24 proc. kwoty bazowej zostanie przeliczona już od nowej kwoty bazowej obowiązującej w dniu złożenia wniosku o przeliczenie świadczenia. Z kolei tzw. część stażowa - zgodnie z zasadą - zostanie przeliczona od tej samej kwoty bazowej, na bazie której wyliczona została emerytura wcześniejsza.

 

Przeliczyć emeryturę, bez względu na dodatkowy staż pracy mogą również kobiety urodzone po 31 grudnia 1948 r. i uprawnione do emerytury wcześniejszej obliczonej na tzw. dotychczasowych zasadach. Dotychczasowe zasady oznaczają, że przy obliczaniu świadczenia pod uwagę brana była podstawa wymiaru i staż ubezpieczeniowy. Po ukończeniu 60 lat, na wniosek samej zainteresowanej ZUS przeliczy emeryturę z tytułu osiągnięcia powszechnego wieku emerytalnego. Co istotne, nowe świadczenie będzie obliczane już na nowych zasadach. Oznacza to, że wyliczenia będą przeprowadzone w oparciu o zwaloryzowany kapitał początkowy oraz zwaloryzowane składki na ubezpieczenie emerytalne, które są zaewidencjonowane na indywidualnym koncie ubezpieczonego.

 

Każdy świadczeniobiorca powinien pamiętać, że przeliczenie emerytury wcześniejszej w związku z osiągnięciem powszechnego wieku emerytalnego odbywa się na wniosek osoby zainteresowanej.


Podziel się
oceń
9
3

komentarze (50) | dodaj komentarz

Do renty socjalnej można dorabiać

piątek, 11 czerwca 2010 12:55

  

Przepisy ustawy o rencie socjalnej są zgodne z konstytucją i nie trzeba ich zmieniać - uznał niedawno Trybunał Konstytucyjny. Tym samym Trybunał potwierdził interpretację tych przepisów przez ZUS. To dobra okazja, żeby przypomnieć czym jest renta socjalna i jakie są zasady jej przyznawania.


Na początek wyjaśnienie, że renta socjalna nie jest świadczeniem wynikającym z ubezpieczeń społecznych. Przyznawana jest tylko osobom, które stały się niezdolne do pracy przed rozpoczęciem kariery zawodowej i nie zdążyły jeszcze się ubezpieczyć. ZUS może przyznać taką rentę, jeśli niezdolność do pracy powstała w trakcie nauki w szkole przed ukończeniem 18. roku życia, lub w czasie nauki w szkole wyższej do 25. roku życia. Może być ona przyznana także osobom starszym, pod warunkiem, że stały się one niezdolne do pracy w czasie studiów doktoranckich lub aspirantury naukowej.


Ustalenia całkowitej niezdolności do pracy i przewidywanego okresu jej trwania dokonuje lekarz orzecznik ZUS na zasadach i w trybie określonym w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych. W myśl tej ustawy, za całkowicie niezdolną do pracy uważa się osobę, która utraciła zdolność do wykonywania jakiejkolwiek pracy.


Renta może być przyznana na stałe - jeżeli niezdolność do pracy jest trwała lub na wskazany okres - jeśli niezdolność do pracy jest czasowa. Świadczenie ma stałą wysokość i wynosi zawsze 84 proc. kwoty najniższej renty z tytułu całkowitej niezdolności do pracy (obecnie wynosi 593,28 zł). Renta ta podlega waloryzacji na zasadach i w trybie określonym w przepisach ustawy emerytalnej. Od wypłacanego świadczenia ZUS potrąca zaliczkę na podatek dochodowy, a także składkę na ubezpieczenie zdrowotne.


Osoba pobierająca rentę socjalną może pracować i uzyskiwać dodatkowy przychód (liczy się tu także np. przychód z wynajmu mieszkania), ale warto pamiętać, że gdy przychód ten przekroczy kwotę 30 proc. przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia (obecnie wynosi ona 995,00 zł), wówczas wypłacanie renty zostanie zawieszone.


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (8) | dodaj komentarz

Sto tysięcy wniosków w EUP

wtorek, 25 maja 2010 15:27
Do 100 tys. zbliża się liczba elektronicznych wniosków złożonych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. W ciągu ostatniego roku popularność tej formy kontaktu wzrosła o ponad 500 procent.

Możliwość załatwiania spraw w Zakładem Ubezpieczeń Społecznych drogą elektroniczną istnieje od maja 2007 r., kiedy to uruchomiony został Elektroniczny Urząd Podawczy (EUP) - http://eup.zus.pl. Zakład jako jedna z pierwszych instytucji w kraju udostępnił swoim klientom tego typu usługę.

W ciągu ostatniego roku liczba wniosków przesłanych za pośrednictwem EUP wzrosła o ponad 70 tys. i łącznie wynosi już blisko 92 tys. Biorąc pod uwagę fakt, że w ciągu tygodnia liczba elektronicznych wniosków wzrasta o 2-3 tys., można przewidywać, że już w czerwcu do ZUS wpłynie stutysięczny wniosek.

Najczęściej składane przez Internet są: wniosek o udostępnienie danych ze zbiorów ZUS (ZUS-EKS) –56774 sztuk, wniosek o wydanie zaświadczenia o niezaleganiu w opłacaniu składek (ZUS-EWN) – 31824, oraz wniosek o ustalenie przekroczenia rocznej granicy podstawy wymiaru składek (ZUSEPW) – 1939. Wpłynęły już także pierwsze wnioski o układ ratalny (ZUS-EUR) oraz umorzenie należności z tytułu składek (ZUS-EUN) – EUP obsługuje je od początku kwietnia. Dodatkowo 48 wniosków wpłynęło do ZUS za pośrednictwem e-PUAP, czyli Elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej.

Aby złożyć w ZUS wniosek w formie elektronicznej należy posiadać bezpieczny podpis elektroniczny weryfikowany za pomocą ważnego certyfikatu kwalifikowanego. Każdy wniosek wysłany przez Elektroniczny Urząd Podawczy otrzymuje swój unikalny numer. Numer ten przesyłany jest do wnioskodawcy w poczcie zwrotnej w Urzędowym Poświadczeniu Odbioru. Dzięki niemu w każdej chwili na specjalnej podstronie EUP można sprawdzić stan zaawansowania sprawy. Odpowiedź ZUS prześle w formie żądanej przez wnioskodawcę, tj. pocztą tradycyjną bądź pocztą mailową. Wyjątkiem jest zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek, które należy odebrać osobiście w jednostce ZUS.

 

 
Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

Klęska powodzi a obowiązki wobec ZUS

piątek, 21 maja 2010 15:19
 

Przedsiębiorcy dotknięci klęską powodzi nie muszą osobiście odwiedzać Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w celu rozliczenia opłacanych składek. Mogą natomiast skorzystać z ulg w spłacie składkowych należności.

 

Zakład Ubezpieczeń Społecznych rozumiejąc niezwykle trudną sytuację wszystkich prowadzących działalność gospodarczą na terenach dotkniętych powodzią informuje, że w celu wywiązania się ze swoich ustawowych obowiązków związanych z opłacaniem i rozliczaniem składek na ubezpieczenie społeczne, nie trzeba osobiście odwiedzać placówek Zakładu. Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz. 1071 ze zm.) płatnicy składek mają możliwość złożenia w ZUS wszelkiego rodzaju wniosków, dokumentacji ubezpieczeniowej i rozliczeniowej za pośrednictwem poczty, faksem, drogą elektroniczną na adres mailowy placówki ZUS, za pośrednictwem Elektronicznego Urzędu Podawczego (www.eup.zus.pl) bądź za pośrednictwem innej wskazanej osoby. Ewentualne braki w złożonych w ten sposób dokumentach mogą być uzupełniane w terminie późniejszym.

 

Dodatkowo Zakład Ubezpieczeń Społecznych informuje, iż każdy płatnik składek, którego firma znalazła się w trudnej sytuacji m.in. w wyniku klęski naturalnej może wystąpić do ZUS z wnioskiem o udzielenie wsparcia w formie odroczenia terminu płatności składek, bądź rozłożenia należności składkowych na raty, które to ulgi mogą stanowić pomoc publiczną. Więcej informacji na ten temat można uzyskać na stronach internetowych ZUS pod adresem: http://e-inspektorat.zus.pl/sprawy.asp?id_profilu=1&pomoc=3&menu=3&szukany_wyraz=pomoc%20publiczna&miejsce_szukania=5


Podziel się
oceń
0
0

komentarze (2) | dodaj komentarz

wtorek, 24 października 2017

Licznik odwiedzin:  284 387  

Kalendarz

« październik »
pn wt śr cz pt sb nd
      01
02030405060708
09101112131415
16171819202122
23242526272829
3031     

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Ulubione strony

Statystyki

Odwiedziny: 284387

Lubię to