Array ( ) Rzecznik Prasowy ZUS - bloog.pl
Bloog Wirtualna Polska
Jest 1 273 518 bloogów | losowy blog | inne blogi | zaloguj się | załóż bloga
Kanał ATOM Kanał RSS
Kategorie

Osoby na wychowawczym więcej odłożą na emeryturę

poniedziałek, 06 lutego 2012 10:30

 

Skorzystać z urlopu wychowawczego i zająć sie dzieckiem, czy wrócić do pracy? Oto dylemat, z jakim często borykają się świeżo upieczeni rodzice.  Często aspekt finansowy oraz perspektywa niższej emerytury skłaniają do drugiej z tych opcji. Jednak od 1 stycznia 2012 r., dzięki nowelizacji prawa, osoby przebywające na urlopach wychowawczych mogą odłożyć więcej na poczet przyszłych świadczeń.

  

 

Od nowego roku wprowadzono dwie zasadnicze zmiany dotyczące zasad rozliczania składek na ubezpieczenie emerytalne i rentowe osób przebywających na urlopach wychowawczych. Pierwsza z nich dotyczy podstawy od której pracodawca rozliczy taką składkę. Aktualnie kwota ta przestała być wartością ryczałtową na poziomie minimalnego wynagrodzenia i w większym stopniu zależy od naszych zarobków. Druga wprowadza obowiązek rozliczania składek przez każdego z pracodawców, którzy udzielili urlopu wychowawczego w przypadku, gdy jedna osoba korzysta z takiego urlopu w kilku firmach. Dotychczas musiał to robić tylko jeden z pracodawców.

 

Aktualnie obowiazującą podstawę wymiaru składek na ubezpieczenia emerytalne i rentowe stanowi kwota przeciętnego wynagrodzenia z ostatnich 12 miesięcy poprzedzających urlop. Pracodawca wprowadził ograniczenia w postaci maksymalnej podstawy wymiaru składek, powyżej którego budżet państwa składek nie sfinansuje. Wynosi ono 60% przeciętnego wynagrodzenia w poprzednim kwartale. Ograniczenie to stosujemy także w sytuacji, gdy składki za pracownika rozlicza kilku pracodawców łącznie. W takiej sytuacji suma podstaw wymiaru nie może przekroczyc tej kwoty.

 

Wprowadzenie limitu finansowania składek przez budżet państwa ma zapobiec im nadużyciom i sytuacjom, w których skłądki za pracownika na wychowawczym przewyższałyby te, które byłyby odprowadzane przez pracodawcę, gdyby pracownik w tym  czasie normalnie pracował.


Podziel się
oceń
11
0

komentarze (44) | dodaj komentarz

Zgłoś nianię do ubezpieczeń

piątek, 16 września 2011 11:07

Nianie opiekujące się dziećmi do lat 3 mogą spokojniej myśleć o swojej emeryturze. Od 1 października państwo opłaci składki na ubezpieczenia społeczne za opiekunki, które otrzymują pensję nieprzekraczającą minimalnego wynagrodzenia.

 

Możliwość taką przewiduje Ustawa z 4 lutego 2011 r. o opiece nad dziećmi do lat 3. Rodzice, muszą zawrzeć z nią tzw. umowę uaktywniającą. Umowa określa m.in. czas i miejsce sprawowania opieki nad pociechą, obowiązki niani, wysokość wynagrodzenia i czas przez jaki umowa ma obowiązywać. Po zawarciu takiej umowy jeden z rodziców zgłasza w Zakładzie na formularzu ZUS ZFA siebie jako płatnika składek, a na formularzu ZUS ZUA -  nianię jako ubezpieczoną, jeżeli niania będzie podlegała ubezpieczeniom społecznym i ubezpieczeniu zdrowotnemu. Jeżeli natomiast niania podlega już ubezpieczeniom społecznym z innego tytułu (np. pracuje już w innym miejscu lub prowadzi pozarolniczą działalność gospodarczą) to należy ją zgłosić jedynie do ubezpieczenia zdrowotnego na formularzu ZUS ZZA.

 

Składki na ubezpieczenia społeczne (emerytalne, rentowe i wypadkowe) oraz na ubezpieczenie zdrowotne za nianię, która zarabia nie więcej niż wynosi minimalne wynagrodzenie w kraju, czyli obecnie 1386 zł, pokryje ZUS z budżetu państwa. Rodzice pokryją składki w przypadku gdy pensja niani przekroczy minimalne wynagrodzenie. Opłacą jednak składki tylko od kwoty, o którą pensja przekracza minimalne wynagrodzenie. Jeżeli więc opiekunka w umowie miałaby określoną pensję na poziomie 2 tys. zł, to ZUS opłaci składki od podstawy wynoszącej 1386 zł, a rodzice od 614 zł. Na życzenie niani można ją również zgłosić do dobrowolnego ubezpieczenia chorobowego, ale składkę na to ubezpieczenie sfinansuje niania z własnych środków, a jeden z rodziców będący płatnikiem składek będzie ją opłacał do ZUS.

 

W celu rozliczenia składek za nianię rodzic pełniący rolę płatnika składek  będzie musiał złożyć w ZUS dokumenty rozliczeniowe ZUS DRA (deklaracja rozliczeniowa) i ZUS RCA (imienny raport miesięczny składkowy). Jeżeli pensja niani nie przekroczy minimalnego wynagrodzenia wówczas te dokumenty trzeba będzie złożyć tylko raz. W kolejnych miesiącach ZUS sam wygeneruje potrzebną dokumentację rozliczeniową. Ponowne złożenie dokumentów rozliczeniowych byłoby wymagane wyłącznie w razie gdyby niania za dany miesiąc pobierała np. zasiłek chorobowy. Wówczas bowiem należałoby przedłożyć w ZUS także dokument ZUS RSA  (imienny raport miesięczny świadczeniowy). Gdy pensja niani będzie wyższa niż minimalne wynagrodzenie to dokumenty rozliczeniowe trzeba będzie przedkładać w ZUS co miesiąc. Wówczas złożymy w ZUS dwa druki RCA: jeden z rozliczeniem składek od podstawy nie przekraczającej minimalnego wynagrodzenia, drugi – od kwoty która stanowi nadwyżkę ponad minimalne wynagrodzenie. Na razie dokumenty trzeba składać w formie papierowej. Jednak już od marca przyszłego roku rodzice będą mogli skorzystać z elektronicznego, internetowego systemu rozliczeń za pośrednictwem programu e-płatnik.

 

Rodzice, którzy będą mieli jakikolwiek problem ze zgłoszeniem, czy rozliczeniem składek za nianię zawsze mogą liczyć na pomoc pracowników ZUS, którzy pomogą wypełnić niezbędne formularze. Specjalnie dla rodziców zatrudniających nianie została też uruchomiona infolinia pod numerem 801 400 400. Zapraszamy również na stronę internetową ZUS: www.zus.pl/nianie.     


Podziel się
oceń
10
1

komentarze (24) | dodaj komentarz

Raty inne niż wszystkie

piątek, 05 sierpnia 2011 14:04

Każdy kto choć raz w życiu spłacał jakieś raty wie, że dużego wpływu na ich wysokość nie ma. Są z góry ustalone i często niezwiązane z kondycją finansową klienta. Zgoła inaczej kwestia rat wygląda w Zakładzie Ubezpieczeń Społecznych.

 

Jeżeli nasza firma przechodzi problemy finansowe i zaczynamy zauważać rosnący dług z tytułu niezapłaconych składek na ubezpieczenia społeczne – lepiej nie czekajmy tylko od razu zgłośmy się do ZUS. Długotrwałe oczekiwanie poza rosnącymi odsetkami nic dobrego nam nie przyniesie. Za wczasu więc zbierzmy dokumenty finansowe firmy i złóżmy do ZUS wniosek o rozłożenie zaległości na raty. Układ ratalny kończy okres naliczania składek i wstrzymuje możliwą egzekucję. I nie bójmy się, że nie udźwigniemy ustalonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych rat. O to nie ma obawy. Harmonogram spłaty zadłużenia jest dobierany indywidualnie do każdego klienta. Tak więc zarówno wielkość rat, jak i ich ilość zależy od sytuacji w jakiej znajduje się dana osoba. Zakład bada bowiem dokładnie możliwości płatnicze klienta, sprawdza jakiej wielkości raty jest w stanie udźwignąć i dopiero na tej podstawie kalkuluje ich wielkość. Zakład nie jest bezwzględnym egzekutorem, który ściąga zaległości składkowe za wszelką cenę. Dla ZUS istotne jest by dany przedsiębiorca mógł dalej funkcjonować i prowadzić swój biznes, regulując przy tym na bieżąco wszystkie należności.

 

Co więc zrobić by rozłożyć należności składkowe na raty? Przede wszystkim złożyć w Zakładzie wniosek o układ ratalny, który jest dostępny na stronie internetowej ZUS oraz na każdej sali obsługi klienta. Do rozpatrzenia wniosku potrzebne będą wszelkie dokumenty dotyczące statusu prawnego działalności gospodarczej, jej sytuacji ekonomiczno-finansowej oraz te mówiące o stanie majątkowym.

 

Proszę jednak pamiętać, że nie wszystkie należności można rozłożyć na raty. Układowi ratalnemu nie podlegają bowiem należności odpowiadające wysokości składek na ubezpieczenie emerytalne za zatrudnionych pracowników oraz należne za nich składki zdrowotne. Należności z obu tych tytułów należy spłacić nim zawarty zostanie układ ratalny. W tym samym czasie opłacić trzeba również koszty egzekucyjne, gdyby takowe już wystąpiły.       

 

Ze względu na swoją wagę wniosek o układ ratalny rozpatrywany jest w ciągu 14 dni od dnia złożenia pełnej dokumentacji niezbędnej do rozpatrzenia sprawy.  


Podziel się
oceń
11
1

komentarze (26) | dodaj komentarz

Nowe zasady przedawnienia

środa, 27 lipca 2011 13:35

Uwaga przedsiębiorcy! Od 20 lipca poszerzony został katalog przypadków wydłużających bieg terminu przedawnienia w odniesieniu do należności składkowych. Dodatkowo zaczęły obowiązywać nowe zasady dotyczące zwrotu i przedawnienia składek nienależnie opłaconych.

 

Zmiana przepisów to wynik wejście w życie Ustawy z 28 kwietnia 2011 r. o zmianie ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. z dnia 5 lipca 2011 r. Nr 138, poz. 808). Zmiany dotyczą art. 24 ustawy o systemie ubezpieczeń społecznych, zarówno w kwestii przedawnienia należności z tytułu składek dochodzonych przez ZUS, jak i w zakresie odzyskiwania przez płatników należności z tytułu nienależnie opłaconych składek.

 

W zakresie należności dochodzonych przez Zakład Ubezpieczeń Społecznych nowelizacja wprowadza szerszy katalog przypadków, które zawieszają bieg przedawnienia. I tak, obok dotychczasowych przypadków, zawieszenie biegu terminu przedawnienia ma zastosowanie w przypadku decyzji ustalających obowiązek podlegania ubezpieczeniom społecznym, podstawę wymiaru składek oraz obowiązku opłacania składek na te ubezpieczenia. Zawieszenie biegnie od dnia wszczęcia postępowania do dnia uprawomocnienia decyzji. Zmianie ulega także bieg terminu przedawnienia w przypadku śmierci spadkodawcy. Dotychczas ulegał on zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku (nie dłużej niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy). Od 20 lipca 2011 r. bieg terminu przedawnienia ulega także zawieszeniu od dnia śmierci spadkodawcy do dnia zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia (nie dłużej niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy).

 

W przypadku postępowania w zakresie zwrotu nienależnie opłaconych składek nowelizacja wprowadza nowy próg kwotowy, od którego uzależniony jest obowiązek informacyjny ZUS. Do 19 lipca Zakład zawiadamiał płatnika składek o kwocie nienależnie opłaconych składek, które mogą być zwrócone, jeżeli kwota ta była wyższa od 5 proc. najniższego wynagrodzenia. Teraz ZUS ma obowiązek wysłać zawiadomienie w przypadku, gdy suma nienależnie opłaconych składek jest wyższa niż koszty upomnienia w postępowaniu egzekucyjnym (obecnie 8,80 zł). Zlikwidowana została przy tym konieczność wystąpienia z wnioskiem o zwrot nienależnie opłaconych składek w ciągu 7 dni od otrzymania zawiadomienia z ZUS. Płatnika składek nie ograniczają obecnie w tej materii żadne terminy.

 

Zgodnie z nowymi przepisami nienależnie opłacone składki  ulegają przedawnieniu po upływie 10 lat, licząc od dnia otrzymania zawiadomienia o kwocie nienależnie opłaconych składek lub po upływie 10 lat od opłacenia składek, w przypadku gdy ZUS nie zawiadomił o możliwej kwocie zwrotu. Bieg terminu przedawnienia jest zawieszany:

  • w przypadku wydania przez Zakład decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna;
  • jeżeli wydanie decyzji w sprawie nienależnie opłaconych składek jest uzależnione od rozstrzygnięcia zagadnienia wstępnego przez inny organ lub sąd – do dnia, w którym decyzja innego organu stała się ostateczna lub uprawomocniło się orzeczenie sądu (nie dłużej jednak niż na okres 2 lat);
  • od dnia śmierci spadkodawcy do dnia uprawomocnienia się postanowienia sądu o stwierdzeniu nabycia spadku lub zarejestrowania aktu poświadczenia dziedziczenia, nie dłużej jednak niż do dnia, w którym upłynęły 2 lata od śmierci spadkodawcy;
  • w przypadku wydania przez Zakład decyzji stwierdzającej brak obowiązku podlegania ubezpieczeniom społecznym lub obniżającej podstawę wymiaru składek na te ubezpieczenia – od dnia wszczęcia postępowania do dnia, w którym decyzja stała się prawomocna.

Zmienione przepisy stosuje się do wniosków o zwrot nienależnie opłaconych składek złożonych 20 lipca 2011 r. i później, natomiast do wniosków złożonych przed tym terminem zastosowanie mają przepisy dotychczasowe.


Podziel się
oceń
9
0

komentarze (23) | dodaj komentarz

Kilka dni na umorzenie

piątek, 22 lipca 2011 12:09

Zakład Ubezpieczeń Społecznych przypomina, że do 1 sierpnia 2011 r. istnieje możliwość umorzenia zaległych składek na Fundusz Pracy. O umorzenie mogą występować kobiety, które prowadziły działalność gospodarczą lub współpracowały przy jej prowadzeniu, a jednocześnie przebywały na urlopie wychowawczym.

 

Z wnioskiem o umorzenie składek na Fundusz Pracy mogą występować kobiet, które w omawianej sytuacji znajdowały się między 1 stycznia 1999 r., a 31 sierpnia 2009 r. Zgodnie z zapisami Ustawy z dnia 16 grudnia 2010 r. o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw (Dz. U. Nr 257, poz. 1725) o umorzenie wskazanych należności można występować od 1 lutego br. Termin składania wniosków w ZUS upływa już 1 sierpnia. Dokumenty złożone po tej dacie nie będą rozpatrywane. Zakład przypomina, że wniosek może dotyczyć zarówno niezapłaconych składek, jak też naliczonych z tego tytułu odsetek. Jeżeli składki zostały opłacone po terminie, umorzeniu będą podlegały odsetki za zwłokę.

 

Formularz wniosku o umorzenie należności na Fundusz Pracy dostępny jest w każdej placówce ZUS oraz na stronie internetowej www.zus.pl. Tam też trzeba szukać wszelkich istotnych informacji w sprawie umorzenia należności na Fundusz Pracy. Należy pamiętać, że wnioski skierowane do Zakładu po 1 sierpnia 2011 r. nie będą rozpatrywane.


Podziel się
oceń
8
1

komentarze (25) | dodaj komentarz

sobota, 25 listopada 2017

Licznik odwiedzin:  285 582  

Kalendarz

« listopad »
pn wt śr cz pt sb nd
  0102030405
06070809101112
13141516171819
20212223242526
27282930   

Wyszukaj

Wpisz szukaną frazę i kliknij Szukaj:

Głosuj na bloog


zobacz wyniki

Subskrypcja

Wpisz swój adres e-mail aby otrzymywać info o nowym wpisie:

Ulubione strony

Statystyki

Odwiedziny: 285582

Lubię to